Strona wygasła! mamfirme.pl

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze mamfirme.pl, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Efektywny zespół


BUDOWANIE ZESPOŁU I ZASADY WSPÓŁPRACY

Grupa osób pracujących razem nie zawsze jest zespołem. Jednocześnie sprawny, efektywny, otwarty na współpracę zespół jest wielką wartością, jaką powinna docenić każda organizacja. I pewnie każda chciałaby sprawne zespoły mieć.

 

Cele szkolenia: rozwój kluczowych umiejętności zapewniających współpracę i pogłębienie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w zespole oraz rozwój umiejętności kierowania  i wzmacniania współpracy w zespole.

 

Grupa docelowa: wszyscy pracownicy będący członkami zespołów, jak i ci, którzy kierują zespołami, pomagają im i wspierają je.

 

Korzyści szkoleniowe:

 • Lepsze zrozumienie, jakie korzyści płyną z współpracy w zespole;
 • Kształtowanie postaw zorientowanych na pracę zespołową;
 •  Zrozumienie dynamiki rozwoju zespołu i psychologicznych mechanizmów decydujących o tym, czy z grupy ludzi ma szansę powstać zespół;
 • Uzyskanie narzędzi przydatnych do diagnozowania sytuacji w jakiej znajduje się zespół;
 • Rozwój najważniejszych umiejętności, których członkowie zespołu potrzebują, by  skutecznie współpracować;
 • Diagnoza ról społecznych przyjmowanych przez uczestników szkolenia i ich znaczenia dla skutecznej pracy zespołu;
 • Rozwój umiejętności ważnych dla kierujących zespołami, by skutecznie wspierali ich efektywność;
 • Rozwój kultury organizacji budującej sukces w oparciu o współpracę.

 

Ramowy program szkolenia:

1. Po co zespół? - rola i znaczenie zespołu w organizacji.

2. Jak poznać czy grupa jest zespołem - najważniejsze cechy charaktryzujące dobry, efektywny zespół.

3. Zanim grupa stanie się zespołem - psychologiczne uwarunkowania procesu budowania zespołu, etapy, czynniki sprzyjające/utrudniające ten proces.

4. Metody zarządzania i podejmowania decyzji sprzyjające budowaniu współpracy.

5. Sprawna komunikacja w zespole.

6. Kogo mamy w grupie? - role członków zespołu i ich wartość dla grupy.

7. Co zagraża zespołowi - diagnozownie problemów zespołu.

8. Efektywny zespół w akcji - trening praktyczny.

 

Metody treningowe:

Prezentacje trenera;

Dyskusje i wymiana doświadczeń;

Ćwiczenia indywidualne i grupowe;

Symulacje sytuacji praktycznych z wykorzystaniem kamery;

Test;

Zespołowe gry symulacyjne oparte na współpracy.

 

 

 STYLE  KIEROWANIA - WŁAŚCIWE PODEJMOWNIE  DECYZJI W ZESPOLE

Gdyby wszyscy wiedzieli co robią, dlaczego to robią, kiedy muszą to wykonać i dlaczego, kto może im najlepiej pomóc i kto robił już coś podobnego przedtem... to zarządzanie stałoby się o wiele prostszym procesem. Skuteczne kierowanie i podejmowanie decyzji w zespole oparte jest na racjonalnym gospodarowaniu zasobami organizacji nie tylko w rozumieniu osiągnięcia jej celów, ale także dzięki wzmacnianiu motywacji ludzi i integracji zespołów. Temu poświęcone jest to szkolenie.

 

Cel szkolenia: wzrost umiejętności świadomego wybierania właściego stylu kierowania i podejmowania decyzji.

 

Grupa docelowa: kadra kierownicza niższego i średniego szczebla, kadra rezerwowa.

 

Korzyści szkoleniowe:

 • wzrost świadmości roli kierowniczej;
 • doskonalenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu kierowania na skuteczność realizacji zadań i zachowanie podwładnych;
 • autoanaliza własnego dominującego stylu kierowania i określenie słabych i mocnych stron jakie z tego wynikają;
 • trening umiejętności dobierania sposobu podejmowania decyzji do wymogów sytuacji.

 

Ramowy program szkolenia:

1. Psychologiczne podstawy kierowania zespołami.

2. Style przewodzenia i podejmowania decyzji - przegląd.

3. Od czego zależy wybór stylu kierowania - czynniki warunkujące skuteczność sposobu podejmownai decyzji

4. Styl kierowania menedżera a skuteczność informowania pracowników - przegląd doświadczaeń, ćwiczenia.

5. Style przywództwa a dojrzałość pracowników - kogo masz w zespole.

6. Twój styl przywództwa a proces formowanai się zespołu - na jakim etapie jesteśmy.

7. Siatka stylów kierowania - wpływ osobowości na wybór stylu kierowania.

8. Delegowanie - przeszkody w skutecznym delegowaniu i ich przezwyciężanie, planowanie delegowania zadań.

9. Trening umiejętności.

 

Metody treningowe:

Prezentacje trenera.

Test - autoanaliza własnego stylu kierownia.

Dyskusje i wymiana doświadczeń.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Symulacje z wykorzystaniem kamery.

Zespołowa gra symulacyjna.

 

 

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI SPORNYCH

 

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO

 

PROWADZENIE EFEKTYWNYCH ZEBRAŃ